Znak B-13

Znak B-13

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak :B-13 , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak B-13

Znaki zakazu
Znaki drogowe