Przepisy o ruchu pieszych

Taryfikator mandatów

Art.

Wykroczenie

Przepisy

Mandat

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a

50

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a

100

art. 90

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

50

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]

50

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze zabudowanym

art. 14 pkt 2

50

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze niezabudowanym

art. 14 pkt 2

100

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

art. 97

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

art. 97

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

100

art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 1

50

art. 97

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

art. 97

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

art. 97

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).