PUNKTY KARNE

Taryfikator punktów karnych

Jeżeli kierujący przekroczy liczbę 20 punktów karnych w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs.
- Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień.
W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty karne, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).

Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
Raz na 6 miesięcy kierujący, którzy zbliżą się do liczby 24 punków karnych mogą odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po którym odpisuje się im 6 punktów karnych. Warto o tym pamiętać z uwagi na kilka istotnych aspektów:
- po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem,
- po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Naruszone przepisy ruchu drogowego

Punkty karne - Czyny o charakterze szcególnym

Popełnienie przestępstwa drogowego

10

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10

Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku

10

Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego

10

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

Punkty karne - Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierszeństwa pieszych

10

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

9

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

8

Nieustąpienie pierwszeństwa przez lierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na która wjeżdza pojazd

8

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia , lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

8

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

5

Punkty karne - Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8

Punkty karne - Niezastosowanie się do:

- sygnałów świetlnych

6

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

6

Punkty karne - Niestosowanie się do znaków:

- B-2 "zakaz wjazdu"

5

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

5

- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"

5

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

5

- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

5

- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"

5

- N-3 "linia podwójna ciągła"

5

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

4

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

3

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

2

Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

1

Punkty karne - Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Punkty karne - Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

6

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

6

- pojazdom szynowym

6

- rowerzystom

6

- podczas zmiany pasa ruchu

5

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5

- podczas włączania się do ruchu

5

- podczas cofania

4

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5

Naruszenie zakazu zawracania

5

Punkty karne - Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Punkty karne - Przekroczenie prędkości:

- od 6 do 10 km/h

1

- od 11 do 20 km/h

2

- od 21 do 30 km/h

4

- od 31 do 40 km/h

6

- od 41 do 50 km/h

8

- powyżej 50 km/h

10

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2

Punkty karne - Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

5

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3

Punkty karne - Naruszenie zakazu wyprzedzania:

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

8

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5

- na skrzyżowaniach

5

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

5

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

5

Punkty karne - Używanie świateł zewnętrznych

Punkty karne - Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

- od zmierzchu do świtu

4

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

2

- w tunelu

2

- przez kierującego motocyklem

2

Punkty karne - Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

- przednich

2

- tylnych

2

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3

Punkty karne - Używanie świateł zewnętrznych

Punkty karne - Naruszenie zakazu cofania:

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

3

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

2

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

1

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

1

Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyci

3

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

2

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

3

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

1

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

2

Punkty karne - Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Punkty karne - Kierowanie pojazdem

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

0

- nie mając do tego wymaganych uprawnień

0

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

0

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

0

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

0

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

0

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

0

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

0

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia

0

Punkty karne - Naruszenie zakazu:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

0

- rozdzielania kolumn pieszych

0

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie

0

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

0

Używanie "szperacza " podczas jazdy

0

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

0

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

0

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

0

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

0

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

0

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

0

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

0

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

0

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej

0

Punkty karne - Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

0

- kierującego innym pojazdem

0

Punkty karne - Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

0

- kierującego innym pojazdem

0

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

0

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

0

Punkty karne - Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów

0

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

0

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

0

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

0

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

0

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

0

Punkty karne - Przejazd bez zezwolenia:

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

0

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

0

Punkty karne - Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

0

- naruszający stateczność pojazdu

0

- utrudniający kierowanie pojazdem

0

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony

0

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

0

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

0

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

0

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

0

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

0

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

0

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

0

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

0

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

0

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

0

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

0

Punkty karne - Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

0